اطلاعیه شماره 2 پروژه در حال بازدید و فروش برج باغ نشاط


تنها شش واحد از واحدهای پروژه برج باغ نشاط واقع در منطقه یک تهران باقی مانده است.

طبقه نهم 300.8 متر مربع جنوبی

طبقه هفتم 343.8 متر مربع جنوب غربی

طبقه ششم 343.8 متر مربع جنوب غربی

طبقه ششم 300.8 متر مربع جنوبی

طبقه چهارم 300.8 متر مربع جنوبی

طبقه اول 300.8 متر مربع جنوبی

بازدید همه روزه ساعت 10 الی 16

شماره تلفن های تماس جهت هماهنگی بازدید : 09122866536 – 09122790417 – 02166497580

نقشه دسترسی پروژه برج باغ نشاط تعاونی مسکن نظام دامپزشکی